รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "สาธารณภัยกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ"

         ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองช่าง และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สาธารณภัยกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุภาครัฐในภารกิจบทบาทและหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย คือ

          1.  นายชมภู  จันทร์เชื้อ  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สังกัด กองช่าง

          2.  จ่าเอกวิชัย  ดอนชาไพร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  สังกัด  กองช่าง

          3.  นายพชรพงศ์  สร้อยเพ็ชร์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          บัดนี้ การฝึกอบรมหลักสูตร ""สาธารณภัยกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุภาครัฐในภารกิจบทบาทและหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" รุ่นที่ 3 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 3 รายข้างต้นได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้