รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นายเชาวฤทธิ์  ฉายะกูล  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

          2.  นายยศ  ชาติรังสรรค์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

          บัดนี้ โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้