รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 รุ่นที่ 3

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย คือ

          1.  สิบเอกโกศล  กงจักร  ตำแหน่ง  นักสันทนาการปฏิบัติการ  สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          2.  ว่าที่ร้อยตรี กมลภพ  วัฒนกุล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          บัดนี้  การฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 รุ่นที่ 3 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รายสิบเอกโกศล  กงจักร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้