รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 104"

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 104" กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 ราย คือ

          1.  นางรุ่งทิวา  ทองอุบล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สังกัด กองช่าง

          2.  นายภัชชลวัส  นันสถิตย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด  กองช่าง

          3.  นางธนันธภา  มะโนสีลา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด  กองช่าง

          4.  นางสาวมยุรา  แก้วศรีทอง  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด  กองพัสดุและทรัพย์สิน

          บัดนี้  การฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 104" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 4 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้