รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" กับสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นางวาสนา หนุ่มศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายดังกล่าว ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้