รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GP การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา และการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาฯ"

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GP การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา และการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่" รุ่นที่ 6 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย คือ

          1.  นางนนทสรวง  ภู่หริย์วงศ์สุข  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

          2.  นางสาวขวัญรักษ์  หมื่นศรีชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

          3.  นางสาวจันทิมา  สังขดิษฐ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GP การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา และการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่" รุ่นที่ 6 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 3 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้