รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เมื่อวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2562 ณ ห้อง Lavender 1 - 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย คือ

          1.  ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล  บุบผะศิริ  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

          2.  นายอาคม  ตรีเจริญ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

          3.  นายวรภพ  กันต์สุ่ม  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          บัดนี้  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 3 ราย ข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้