รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือคนพิการให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติ

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองช่างเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือคนพิการให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ

          1.  จ่าเอกวิชัย  ดอนชาไพร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

          2.  นายหัชโญ  กำแพงแก้ว  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

          บัดนี้ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือคนพิการให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้