รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองคลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นางสาวปวีณา ฉัตรรัตนกุลชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

          บัดนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รายดังกล่าวได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้