รายงานผลการอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองคลังเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวศรรัตน์  อยู่เป็นสุข  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกร

          2.  นางสาวอารยา  แสนสุดสวาท  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

          บัดนี้  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้นได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้