รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 5"

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองช่างเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 5" กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 - 28 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย (คลองหก) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ราย คือ นายอภิชาติ อาจขำ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

          บัดนี้ การฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 5" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้