รายงานผลการจัดทำโครงการ "ซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบประจำปี 2562"