รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 11

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นายมาโนชญ์  บุญยัง  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

          2.  นางสาวปาจรีย์  ชลทานนท์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 11 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้