รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22 กรกฎาคม 2562)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย คือ

          1.  นายอาคม  ตรีเจริญ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

          2.  นางเวียงมาศ  ธีระแนว  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

          3.  นางสุวิมล  เจริญพร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

          บัดนี้ โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 3 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้