รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (นางณัฐชานันท์ นุเสน)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เมื่อวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ราย คือ นางณัฐชานันท์  นุเสน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นั้น

          บัดนี้ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้