รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) (นางสาวสุวพัชร สิงห์สุ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองแผนและงบประมาณเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุวพัชร  สิงห์สุ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นั้น

          บัดนี้ โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 13 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้