รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (นางสาวขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมนายรายณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย คือ นางสาวขวัญรักษ์  หมื่นศรีชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นั้น

          บัดนี้ โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายข้างต้น ได้รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้