รายงานผลการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 (นางณัฐชานันท์ นุเสน)

          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย คือ นางณัฐชานันท์ นุเสน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นั้น

          บัดนี้ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้