รายงานผลการเข้าร่วมโครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (น.ส.ลักษณาภรณ์ ยิ้มละม้าย)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมโครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย คือ นางสาวลักษณาภรณ์ ยิ้มละม้าย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นั้น

          บัดนี้ โครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้