รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 14 (นายกิตติวัฒน์ แสงสุข, นายชาญยุทธ จันทร์ดี)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองคลัง และกองแผนและงบประมาณเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นายกิตติวัฒน์  แสงสุข  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          2.  นายชาญยุทธ  จันทร์ดี  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 14 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้