รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้ทำบัญชีเดิมของหน่วยงานของรัฐ (นางสุวิมล เจริญพร, นางสาวปวีณา ฉัตรรัตนกุลชัย)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองคลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้ทำบัญชีเดิมของหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสุวิมล  เจริญพร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

          2.  นางสาวปวีณา  ฉัตรรัตนกุลชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  เสริมสมรรถนะผู้ทำบัญชีเดิมของหน่วยงานของรัฐ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้