รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น/การจัดทำแผนการดำเนินงาน และเทคนิคการวิเคราะห์โครงการเพื่อเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัด กองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น/การจัดทำแผนการดำเนินงาน และเทคนิคการวิเคราะห์โครงการเพื่อเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางเบญญา  บำรุงพงศ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          2.  นางสาวธัญวัลย์  มั่นมงคลพัชร์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น/การจัดทำแผนการดำเนินงาน และเทคนิคการวิเคราะห์โครงการเพื่อเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)" รุ่นที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้