คู่มือการปฏิบัติงาน รวมประกาศ ก.จ.จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

รวมประกาศ ก.จ.จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

๑. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงว้นที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

๒. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๓. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๕. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

๖. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๗. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙