คู่มือการปฏิบัติงาน Training "For improve English skills to ASEAN community" องค์ความรู้ "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1"