คู่มือองค์ความรู้ การจับริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต