คู่มือองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ