ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีหน่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินฯ