หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1878 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561