นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


นางประนอม ทิวะพันธุ์
ที่ปรึกษานายก
อบจ.พิษณุโลก

นายอาวุธ ยวนแห่ว
เลขานุการนายก
อบจ.พิษณุโลก

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง
เลขานุการนายก
อบจ.พิษณุโลก

นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา
เลขานุการนายก
อบจ.พิษณุโลก


นายปกรณ์ หงษ์วิเศษ
เลขานุการนายก
อบจ.พิษณุโลก


นายอาคม ตรีเจริญ
ปลัดอบจ.พิษณุโลก


นางเวียงมาศ ธีระแนว
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก

นายอำนวย ตาวงค์
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก


นายวีรวัฒน์ ปานแสง
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายวีรวัฒน์ ปานแสง
ผอ.กองกิจการสภาฯ

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ

นางสุวิมล เจริญพร
ผอ.กองคลัง


นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ
ผอ.กองช่าง

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน

นายอำนวย ตาวงค์
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายยศ ชาติรังสรรค์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่