นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 101)


ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ
รองนายก อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 102)

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ
รองนายก อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 103)


นางประนอม ทิวะพันธุ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 105)

นายสุชาติ อินทับทิม
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 106)


ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง
เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 104)

นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ
เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 104)


นางสีไพร โกธรรม
ปลัด อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 111)


นายอำนวย ตาวงค์
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 113)


นางอรัญญา เนตรผสม
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
(055-987718-20 ต่อ 401)

นายวีรวัฒน์ ปานแสง
เลขานุการ อบจ.พิษณุโลก
(055-987718-20 ต่อ 701)

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(055-987718-20 ต่อ 601)

นางสุวิมล เจริญพร
ผอ.กองคลัง
(055-987718-20 ต่อ 201)


นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
ผอ.กองช่าง
(055-987718-20 ต่อ 301)

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(055-987718-20 ต่อ 851)

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
(055-987718-20 ต่อ 801)

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(055-987718-20 ต่อ 821)


นายอำนวย ตาวงค์
รก.ผอ.กองสาธารณสุข
(055-987718-20 ต่อ 717)

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(055-987718-20 ต่อ 871)

-
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(055-987718-20 ต่อ 221)

นางเฉลิมพร แสงมณี
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
(055-987718-20 ต่อ 421)


สิบเอกชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง
รก.ผอ.โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก
(055-321308-9)

นายอโณทัย บัวขัน
ผอ.โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
(055-906514-5)

นายวินัย ศรีวงษา
ผอ.โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
(055-000389)

 


 

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 


นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
(080-5188666)

 


นายศรายุทธ คชพงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (1)
(081-5333216)

นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (2)
(087-3110889)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมือง


เขต 1 นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์
(081-9627050)

เขต 2 นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์
(081-3796611)

เขต 3 นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ
(087-3110889)

เขต 4 นายสำรวย ศรีโห้มี
(089-5640581)

 


เขต 5 นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์
(088-2809943)

เขต 6 ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ เพชรจันทร์
(098-8145352)

เขต 7 นายจรวย ดีแล้ว
(089-6448554)

เขต 8 นายจเร ภู่ศรี
(081-8812354)

 


เขต 9 นายจักรพงษ์ คชพงศ์
(094-5639878)

เขต 10 นายถิรวัฒน์ เกียรติดำรงค์กุล
(080-4990605)

อำเภอวังทอง


เขต 1 ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา
(090-6840005)

เขต 2 นายวิเชียร ภักดี
(081-6707991)

เขต 3 นายภาคภูมิ ทวีสิน
(093-6939659)

เขต 4 นายสมเพชร ทรัพย์สิน
(086-2014069)

อำเภอบางระกำ


เขต 1 นายณัฐพงศ์ จิตพินิจ
(061-6869889)

เขต 2 นายเชาวลิต บุญก่อ
(089-9613659)

เขต 3 นายปกรณ์ หงษ์วิเศษ
(081-8863379)

อำเภอนครไทย


เขต 1 นางชุตินันท์ เครือสุข
(080-5189994)

เขต 2 นายจำลอง หมีดง
(089-6442584)

เขต 3 นายอาวุธ ยวนแห่ว
(081-6041652)

อำเภอพรหมพิราม


เขต 1 นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์
(080-5188666)

เขต 2 นายศิริโภชน์ ธเนศราภา
(066-0452333)

เขต 3 น.ส.กมลชนก เหลืองทองนารา
(092-7897415)
 

อำเภอชาติตระการ


เขต 1 นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์
(088-2812106)

เขต 2 นางสิงห์ จันทะคุณ
(081-9716906)

อำเภอเนินมะปราง


เขต 1 นายอมาณัติ น้อยวงศ์
(089-9939111)

เขต 2 นายวชิระ พุ่มพฤกษ์
(080-5041036)

อำเภอบางกระทุ่ม


เขต 1 นายศรายุทธ คชพงศ์
(081-5333216)

เขต 2 นางณัฏฐา ชาวดง
(097-9245979)

อำเภอวัดโบสถ์


เขต 1 นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล
(081-3241257)