องค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารการยืมเงินและส่งเงินยืม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียน หรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น