-
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 


-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมือง


เขต 1 -

เขต 2 -

เขต 3 -

เขต 4 -

 


เขต 5 -

เขต 6 -

เขต 7 -

เขต 8 -

 


เขต 9 -

เขต 10 -

อำเภอวังทอง


เขต 1 -

เขต 2 -

เขต 3 -

เขต 4 -

อำเภอบางระกำ


เขต 1 -

เขต 2 -

เขต 3 -

อำเภอนครไทย


เขต 1 -

เขต 2 -

เขต 3 -

อำเภอพรหมพิราม


เขต1 -

เขต 2 -
 

อำเภอชาติตระการ


เขต 1 -

เขต 2 -

อำเภอเนินมะปราง


เขต 1 -

เขต 2 -

อำเภอบางกระทุ่ม


เขต 1 -

เขต 2 -

อำเภอวัดโบสถ์


เขต 1 -