ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

 

   ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถการทำงานของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน สนามกีฬา และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ
 4. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 6. ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ประเมินตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
 7. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้มีภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

   ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. เสริมสร้างทักษะ สำรวจและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัย รวมทั้งการจัดการการศึกษาทุกช่วงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเรียนรู้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา การทำนุบำรุงศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

 

   ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหา ความยากจน การว่างงาน และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตผล ทางการเกษตรทุกประเภท บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตร
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตผลทางเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

 

   ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. พัฒนา/ปรับปรุง/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะเดิม โบราณสถานและจัดหาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะใหม่ สร้างสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
 2. จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
 3. สนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อต่างๆ หรือป้ายแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน)
 6. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกประเภท

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

   ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในด้านการจัดการตนเอง
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหา และป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ และกิจกรรมทางการแพทย์ และกิจกรรมด้านสาธารณสุข
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา นันทนาการ ทุกรูปแบบ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

   ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างจิตสำนึกและกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. จัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งหมอกควัน เพื่อลดมลพิิษทางสิ่งแวดล้อม
 5. จัดระบบป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ
 6. การให้ความรู้เพื่อเท่าทันปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับชุมชน และการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

 

   ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. จัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการใช้บริการ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม และระบบการจัดการด้านผังเมือง
 3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 4. จัดระบบการขนส่งมวลชนสินค้า และการกระจายสินค้า (Logistics) ภายในจังหวัด
 5. ปรับปรุง ดูแล ซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะในเขตความรับผิดชอบให้สะอาดสวยงาม และพร้อมใช้งาน
 6. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

   ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีมาตรฐาน
 2. ประสานการพัฒนาระบบโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารต่างๆ ให้เชื่อมโยง ครอบคลุมและทั่วถึง
 3. จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร