ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้ง "ชมรมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และเกื้อกูลครอบครัวของสมาชิกชมรมฯ นั้น ปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่เป็นจำนวนมาก กองแผนและงบประมาณในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนชมรมฯ จึงขอประชมสัมพันธ์แจ้งให้เพื่อนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และต้องการสมัครเป็นสมาชิกสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.ppao.go.th และส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการ กองแผนและงบประมาณ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562"