ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายพิษณุโลก - บางระกำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายพิษณุโลก - บางระกำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 19/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 14 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ธันวาคม 2563
  • ราคากลาง: 2,465,669.84 บาท