ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านหนองลวก ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านท่าขอนแบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านหนองลวก ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านท่าขอนแบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 23/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 7 มกราคม 2564
  • ราคากลาง: 859,142.76 บาท