ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 บ้านเนินตาเกิด ต.บ้านยาง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านยาง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 บ้านเนินตาเกิด ต.บ้านยาง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านยาง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  • เลขที่เอกสาร: 26/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 7 มกราคม 2564
  • ราคากลาง: 1,361,326.83 บาท