ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแหลมไผ่ หมู่ที่ 2 ต.วังพิกุล เชื่อมต่อ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 14 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแหลมไผ่ หมู่ที่ 2 ต.วังพิกุล เชื่อมต่อ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 14 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 24/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 7 มกราคม 2564
  • ราคากลาง: 2,397,433.43 บาท