ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ยกระดับ สายบ้านวังกุ่ม - บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ยกระดับ สายบ้านวังกุ่ม - บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 19/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 มกราคม 2564
  • ราคากลาง: 3,095,165.39 บาท