ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายวัดหลวงพ่อโต หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายวัดหลวงพ่อโต หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 34/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 23 กุมภาพันธ์ 2564
  • ราคากลาง: 4,922,658.13 บาท