ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุุก 6 ล้อ ยาว แขนตรง (เครนสลิง) (กองช่าง) (532/3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)