ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร (572/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร (572/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 40/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 มีนาคม 2564 - 15 มีนาคม 2564
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 16 มีนาคม 2564
  • ราคากลาง: 2,332,374.51 บาท