ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 - ท่ามะพลับ หมู่ที่ 7 ต.หินลาด ต.คันโช้ง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (572/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)