ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0002 บ้านวังทอง - ห้วยหยวก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (583/24) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)