ประมูลซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ จำนวน 30 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ จำนวน 30 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่เอกสาร: E3/2560
  • วันที่ขายแบบ: 7 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 29 มี.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 7 เม.ย. 2560