ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสะพานสลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสะพานสลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่เอกสาร: E3/2560
  • วันที่ขายแบบ: 8 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 29 มี.ค. 2590
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 7 เม.ย. 2560
  • ราคากลาง: 4,000,000.- บาท