ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 17 ตำบลหนองกุลา - ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 17 ตำบลหนองกุลา - ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E5/2560
  • วันที่ขายแบบ: 29 มี.ค. 2560 - 11 เม.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,200.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 24 เม.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 1 พ.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 4,400,000.- บาท