ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 8/2560
  • วันที่ขายแบบ: 15 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 5 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 12 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 4,100,000.- บาท