ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่เอกสาร: E 17/2560
  • วันที่ขายแบบ: 16 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 6 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 13 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 5,580,000.- บาท