ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมุง - หมู่ที่ 8 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมุง - หมู่ที่ 8 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 34/2560
  • วันที่ขายแบบ: 26 มิ.ย. 2560 - 5 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,750.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 17 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 24 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,500,000.- บาท