ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 รายการ
  • เลขที่เอกสาร: E 4/2560
  • วันที่ขายแบบ: 5 ก.ค. 2560 - 18 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,200.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 26 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 3 ส.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: 26 ก.ค. 2560
  • ราคากลาง: -